Kvegskatten i 1657

Klikk på SØK ovafor for å søkja i databasen.

Kvegskatten i 1657 syner kor stor buskap kvar brukar hadde.
Buskapen kan reknast om til kyrlag, som er eit tal for kor stor samla buskap er.
Alle talkolonner vert summerte, anten du søkjer alle bruk eller berre på ein gard.